Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Zgodnie z ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, każdy podmiot uprawniony do prowadzenia działalności kulturalnej (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) organizując imprezę artystyczną lub rozrywkową odbywająca się poza stałą jego siedzibą albo w sposób objazdowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie ograny gminy właściwe ze względu na miejsce imprezy.

Zawiadomienie dla imprez organizowanych na terenie Gminy Przemęt przyjmuje Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
2) rodzaj i charakter imprezy,
3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
4) określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem. GCKiB w Przemęcie może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu powyższych wymagań.

Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Organizator imprezy zobowiązany jest przestrzegać zapisów Uchwały Nr XXI /171/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 października 2008 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:1807