Krystyna Kaczmarek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Główny księgowy
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: wyższe

Do zakresu czynności w/w należy:

Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.

Przygotowywanie:
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
- instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych,

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz. 862 t.j.).
Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.

Przygotowywanie: 
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zajmowanego stanowiska,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Opracowywanie dokumentacji regulujących poprawne prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, gospodarki materiałowej, inwentaryzacji rocznych.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.

Prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową:
- sporządzanie list płac i przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
- naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowość ich przekazywania,
- sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i podatkiem dochodowym,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.

Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz rocznego zeznania podatkowego za pracownika (Pit-40).
Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
Prowadzenie dokumentacji służącej sporządzaniu list płac.
Sporządzanie wniosków na refundację kosztów poniesionych przy pracach interwencyjnych.
Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.
Obsługa programu FKB, Płace i Płatnik.
Wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego GCKiB.

Prowadzenie księgowości GCKiB, w tym:
- przygotowywanie projektu budżetu GCKiB,
- współpraca z Dyrektorem GCKiB przy sporządzaniu planów finansowych GCKiB i zmian do planu,
- dekretacja dokumentów księgowych,
- księgowanie dokumentów księgowych,
- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- dokonywanie przelewów faktur, wynagrodzeń pracowników, itp.,

Sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym:
- sprawozdań z wykonania planu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie,
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania,
- sprawozdań w zakresie operacji finansowych:
a) Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
b) Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
c) Rb-UN – rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
d) Rb-UZ – rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań.

Sporządzanie rozliczenia wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej organizatora.
Sporządzanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z wydatkowanych środków w ramach dotacji celowych.
Sporządzanie sprawozdań z wydatków strukturalnych.
Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8.
Współpraca z urzędem skarbowym i bankiem.
Prowadzenie wykazu środków trwałych i wyposażenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz prowadzenie ich ewidencji księgowej.
Prowadzenie dokumentacji związanej z windykacją należności.
Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
Poszukiwanie sponsorów i darczyńców na imprezy organizowane przez GCKiB.
Wystawianie faktur Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Współpraca z dyrektorem w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora GCKiB.
Współdziałanie z kasjerem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w ramach obsługi kasowej GCKiB.
Kontrola nad działaniem kas fiskalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, w tym nadzór nad przeglądami kas.
Rozliczanie środków finansowych uzyskiwanych ze wstępu na wieżę widokową w Siekowie.
Współdziałanie z Kołami Emerytów działającymi na terenie Gminy Przemęt w zakresie wspólnie organizowanych spotkań, imprez i wyjazdów kulturalnych.
Pomoc pracownikom GCKiB przy organizacji imprez kulturalnych.
Archiwizacja dokumentów związanych z zajmowanym stanowiskiem i przekazywanie ich do składnicy akt GCKiB.
Rozliczenie finansowe imprez organizowanych i współorganizowanych przez GCKiB w Przemęcie
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:396