Łukasz Wojciechowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Instruktor kultury
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: wyższe

Do zakresu czynności w/w należy:

Przygotowywanie:
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.862 t.j.).

Prowadzenie spraw organizacyjnych Młodzierzowej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w szczególności:
- nadzorowanie zakupów i naprawy wyposażenia,
- organizacja koncertów i występów,
- prowadzenia dziennika zajęć – prób,
- prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na trąbce i instrumentach perkusyjnych.

Nadzorowanie działalności Grupy Mażoretek „Vena”.
Prowadzenie dokumentacji wydawnictw własnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w tym „Kuriera Przemęckiego”.
Przekazywanie zgodnie z wymogiem ustawowym egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Pozyskiwanie i współpraca z reklamodawcami „Kuriera Przemęckiego” oraz opracowywanie reklam i plakatów.
Organizacja i przeprowadzanie korportażu wydawnictw Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w szczególności Kuriera Przemęckiego.
Przygotowanie i podpisywanie faktur dotyczących sprzedaży „Kuriera Przemęckiego”.
Współpraca z redaktorem naczelnym „Kuriera Przemęckiego” w zakresie przygotowywania artykułów prasowych.
Przygotowanie informacji na stronę internetową i do gazety „Kurier Przemęcki” z wydarzeń związanych z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Grupy Mażoretek „Vena”.
Poszukiwanie środków zewnętrznych w zakresie, których obejmuje zakres czynności w tym szczególnie funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Grupy Mażoretek „Vena” oraz działalności wydawniczej.
Prowadzenie wykazu opłat pocztowych.
Nadzorowanie, prowadzenie książek budowlanych i obsługa techniczna obiektów zarządzanych przez Gminny Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie – wieża widokowa w Siekowie, galeria wystawowa z wieżą widokową w Kaszczorze, sala GCKiB w Przemęcie, salę wiejskie w: Osłoninie, Solcu Nowym, Solcu, Biskupicach, w szczególności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich, naprawczych, remontowych, bezpieczeństwa ppoż i przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
Współorganizacja i współpraca przy organizacji pokazów, wystaw, koncertów, konkursów, uroczystości okolicznościowych, festynów.
Współpraca z Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym w zakresie przygotowania organizowanych i współorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie imprez i wydarzeń kulturalnych.
Nadzorowanie i obsługa techniczna nagłośnienia i sprzętu RTV na sali audiowizualnej (sala GCKiB).
Prowadzenie i organizacja obsługi technicznej – nagłośnienia, światła – podczas imprez organizowanych i współorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie (koncertów, konkursów itp.) w ramach posiadanego przez GCKiB w Przemęcie sprzętu.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Przekazywanie archiwalnych dokumentów do składnicy akt.
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:429