Jesteś tutaj: Start / Pracownicy / Jolanta Flieger

Jolanta Flieger

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Instruktor ds. organizacji imprez i kadr
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: wyższe

Do zakresu czynności w/w należy:

Przygotowywanie :
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz 862 t.j.).

Poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł, krajowych i unijnych – w tym przygotowanie wniosków i danych do ich sporządzenia.
Prowadzenie spraw organizacyjnych imprez turystycznych – rajdów rowerowych, pieszych i konnych.
Prowadzenie działań z zakresu promocji Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie – przygotowywanie zamówień na materiały promocyjne.
Prowadzenie kasy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie (wypisywanie druków KP, KW i dziennych raportów kasowych) oraz współpraca w tym zakresie z głównym księgowym GCKiB.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników GCKiB, a w szczególności prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem oraz odbyciem praktyk szkolnych oraz stażu.
Prowadzenie akt osobowych pracowników GCKiB.
Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych.
Prowadzenie rejestru badań okresowych pracowników i szkoleń BHP.
Prowadzenie rejestru ewidencji obecności w pracy.
Formułowanie propozycji dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez staże absolwenckie, roboty publiczne i prace interwencyjne.
Współpraca z redaktorem naczelnym „Kuriera Przemęckiego” w zakresie przygotowania artykułów prasowych.
Przygotowanie i prowadzenie podczas imprez (festynów i koncertów w szczególności podczas Średniowiecznego Jarmarku Rycerskiego, Powitania Lata, Dożynek Powiatowych, Święta Szparaga itp.) obsługi stoisk, wynajmujących miejsce od Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jako organizatora.
Przygotowanie i prowadzenie obsługi logistycznej imprez: obsługi energetycznej, obsługi medycznej, usługi ochrony, współpracy z służbami porządkowymi.
Współorganizacja i współpraca przy organizacji imprez, pokazów, wystaw, koncertów, konkursów, targów, uroczystości okolicznościowych, festynów w szczególności: Średniowiecznego Jarmarku Rycerskiego, Powitania Lata, Dożynek Powiatowych, Święta Szparaga.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz do gazety „Kurier Przemęcki”
Współpraca z Organizacja Społecznymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich.
Przekazywanie archiwalnych dokumentów do składnicy akt.
Współpraca z Dyrektorem GCKiB w Przemęcie w zakresie działań promocji gminy Przemęt.
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:450