Elwira Michalewicz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Referent do spraw organizacyjnych
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: średnie

Do zakresu czynności w/w należy:

Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz. 862 t.j.).

Nadzorowanie i utrzymanie w czystości Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie obejmującej pomieszczenia: salę główną wraz ze scena i balkonem, salę audiowizualną, korytarz przy wejściu frontowym i tylnym, toalety przy wejściu frontowym i tylnym, pomieszczenia biurowe GCKiB, taras przy korcie, taras przy wejściu głównym.
Zadania obejmują w szczególności:
- zamiatanie i mycie na mokro podłóg sali głównej i sali audiowizualnej zgodnie z potrzebą,
- zamiatanie i mycie podłóg w korytarzu, biurach GCKiB oraz toaletach zgodnie z potrzebą,
- ścieranie kurzu, opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie pajęczyn z sufitu i ścian, mycie okien i drzwi – zgodnie z potrzebą,
- utrzymanie w czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przez mycie urządzeń sanitarnych i umywalek, uzupełnianie mydła i papieru (według potrzeb), opróżnianie koszy na śmieci.
Utrzymanie właściwego porządku przy budynku sali GCKiB oraz w jego otoczeniu poprzez:
- zmiatanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, tarasu przy wejściu głównym oraz tarasu ze schodami przy korcie – według potrzeb,
- nadzorowanie i organizowanie opróżniania zewnętrznych koszy na śmieci stojących przy sali GCKiB - zgodnie z częstotliwością zapewnienia utrzymania czystości.
Zakup środków czystości wraz z prowadzeniem ich ewidencji.
Przeprowadzanie lub organizacja drobnych napraw wyposażenia sali GCKiB w szczególności krzeseł, stołów.
Prowadzenie harmonogramu wynajmu sali GCKiB.
Przygotowanie umów wynajmu sali GCKiB w Przemęcie oraz sal będących w użyczeniu GCKiB w Przemęcie (sal wiejskich w Osłoninie, Biskupicach, Solcu, Solcu Nowym i Siekowie) i prowadzeni ich ewidencji.
Przygotowanie umów dotyczących: zakupu węgla, usług kominiarskich, przeglądów gaśnic zakupu papieru do ksero oraz nadzorowanie ich wykonania.
Przeprowadzanie procedur przekazania i odbioru Sali GCKiB w Przemęcie i toalet stronom wynajmującym.
Kontrola bieżąca stanu technicznego wyposażenia sali GCKiB.
Prowadzenie ewidencji przychodów GCKiB.
Prowadzenie ewidencji faktur GCKiB.
Przygotowanie wykazów do sprawozdania z zamówień publicznych.
Sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.
Prowadzenie teczki delegacji służbowych i dziennika wyjść służbowych i prywatnych.
Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Prowadzenie Dziennika Poczty Przychodzącej.
Prowadzenie ewidencji opłat dla członków Grupy Tanecznej Mażoretek „VENA”
Obsługa kasy fiskalnej w ramach wykonywanych działań na zajmowanym stanowisku oraz obsługi klienta.
Nadzorowanie zasad gospodarki kluczami GCKiB w Przemęcie oraz postępowania w zakresie pieczątek GCKiB w Przemęcie.
Współpraca z redaktorem naczelnym „Kuriera Przemęckiego” w zakresie przygotowania artykułów prasowych.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Współorganizacja i współpraca przy organizacji pokazów, wystaw, koncertów, konkursów, uroczystości okolicznościowych, festynów, rajdów w szczególności: Średniowiecznego Jarmarku Rycerskiego, Powitania Lata, Dożynek Powiatowych, Święta Szparaga.
Przekazywanie archiwalnych dokumentów do składnicy akt.
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:377