Jadwiga Kasperska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Bibliotekarz
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: średnie

Do zakresu czynności w/w należy:

Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz. 862 t.j.).

Prowadzenie filii bibliotecznej w Kaszczorze..
Poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł, krajowych i unijnych – w tym przygotowanie wniosków i danych do ich sporządzenia.
Bezpośrednia obsługa czytelników i wysyłanie upomnień.
Inwentaryzacja i opracowywanie księgozbioru.
Uzupełnianie katalogów bibliotecznych.
Selekcja i kontrola księgozbioru.
Ewidencja czasopism.
Oprawianie i konserwacja księgozbioru. Dbałość o porządek na półkach.
Prowadzenie działalności oświatowej i informacyjnej, udział w konkursach, współzawodnictwie, imprezach kulturalnych, współpraca z organizacjami instytucjami.
Upowszechnianie i rozwijanie czytelnictwa na terenie Biblioteki,
Terminowe prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Zakup nowości książkowych i ich opracowanie oraz wprowadzenie do programu SOWA.
Udział w akcjach Narodowe Czytanie, Głośne Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom.
Organizacja Tygodnia Głośnego Czytania, organizacja Dnia Głośnego czytania.
Organizacja comiesięcznych spotkań z przedszkolakami.
Organizacja Tygodnia Bibliotek – cykl imprez upowszechniających czytelnictwo.
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.
Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci
Pomoc przy organizacji spotkań autorskich.
Udział w imprezach organizowanych przez GCKiB w Przemęcie.
Dbanie o wygląd i estetykę oraz utrzymanie stałego porządku w pomieszczeniach bibliotecznych.
Ochrona danych osobowych czytelników Biblioteki przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
Współpraca z redaktorem naczelnym „Kuriera Przemęckiego” w zakresie przygotowania artykułów prasowych.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz do gazety „Kurier Przemęcki”
Sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych w systemie elektronicznym.
Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,.
Przygotowanie materiałów dotyczących wniosków o dostępnie do informacji publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.
Niezwłoczne przekazywanie materiałów i dokumentów w zakresie działania zajmowanego stanowiska do Biuletynu Informacji Publicznej.
Współorganizowanie imprez o charakterze kulturalno – sportowym i rekreacyjnym.
Prowadzeniem składnicy akt Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
Archiwizacja dokumentów związanych z zajmowanym stanowiskiem i przekazywanie ich do składnicy akt GCKiB.
Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie procesu inwentaryzacji jednostki.
Koordynacja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy GCKiB w Przemęcie..
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB w Przemęcie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:396