Jolanta Skorupińska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko:Bibliotekarz
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: średnie

Do zakresu czynności w/w należy:

Przygotowywanie :
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz 862 t.j.)
Prowadzenie filii bibliotecznej w Buczu
Poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł, krajowych i unijnych – w tym przygotowanie wniosków i danych do ich sporządzenia.
Bezpośrednia obsługa czytelników i wysyłanie upomnień.
Inwentaryzacja i opracowywanie księgozbioru.
Zakup nowości książkowych i ich opracowanie oraz wprowadzenie do programu SOWA.
Uzupełnianie katalogów bibliotecznych.
Selekcja i kontrola księgozbioru.
Ewidencja czasopism.
Oprawianie i konserwacja księgozbioru. Dbałość o porządek na półkach.
Prowadzenie działalności oświatowej i informacyjnej, udział w konkursach, współzawodnictwie, imprezach kulturalnych, współpraca z organizacjami instytucjami.
Upowszechnianie i rozwijanie czytelnictwa na terenie biblioteki.
Terminowe prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Przygotowanie powiatowego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków.
Organizacja comiesięcznych spotkań z przedszkolakami z oddziału przedszkolnego z Popowa Starego pt. „Biblioteka w gościnie”
Udział w akcjach Cała Polska Czyta Dzieciom: - głośne czytanie z uczniami klas I-III, „Narodowego Czytania” organizacja Tygodnia Głośnego Czytania, organizacja Dnia Głośnego czytania.
Organizacja spotkań autorskich
Organizacja Tygodnia Bibliotek – cykl imprez upowszechniających czytelnictwo.
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.
Organizacja warsztatów edukacyjnych.
Organizacja ferii i wakacji i zajęć dla dzieci.
Organizacja i przeprowadzanie konkursów plastycznych.
Pomoc przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Udział w imprezach organizowanych przez GCKiB w Przemęcie
Dbanie o wygląd i estetykę oraz utrzymanie stałego porządku w pomieszczeniach bibliotecznych.
Ochrona danych osobowych czytelników Biblioteki przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
Współpraca z redaktorem naczelnym „Kuriera Przemęckiego” w zakresie przygotowania artykułów prasowych.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Przekazywanie archiwalnych dokumentów do składnicy akt.
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:1138